Algemene voorwaarden

In dit document zijn de algemene voorwaarden van Merida Benelux B.V. opgenomen. Door ondertekening van dit document verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, deze te hebben ontvangen en met de inhoud en de toepasselijkheid ervan in te stemmen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst. Dat is ook het geval als in de toekomst niet steeds uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.

 

Hieronder volgt de tekst van de algemene voorwaarden van Merida Benelux B.V.:

 

Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Merida: Merida Benelux B.V., gevestigd te Apeldoorn;

Koper: iedere (rechts)persoon, niet zijnde consument, die met Merida een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

 

Art. 2 Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Merida en Koper, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Merida gaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet akkoord met algemene voorwaarden van Koper.

 

Art. 3 Aanbiedingen

 1. Elke door of vanwege Merida uitgegane aanbieding is vrijblijvend. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door of vanwege Merida onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

 

Art. 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door Merida of bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst, op de dag dat Merida met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. E-mail- en faxberichten worden gelijkgesteld aan schriftelijke stukken.
 2. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Merida, indien en voor zover zij geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, binden Merida niet dan nadat en voor zover zij door haar directeur schriftelijk zijn bevestigd.

 

Art. 5 Prijs

 1. De door Merida opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van toepassing zijnde overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, waaronder wordt verstaan het bedrijfsterrein dan wel opslagplaats van Merida. Wanneer als leveringsconditie één van de (andere) “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. Merida is gerechtigd de prijs te verhogen met afleveringskosten.
 2. Merida heeft het recht prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper heeft in geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door Koper van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke of andere overheidsmaatregel, heeft Merida het recht de prijsverhoging door te berekenen aan Koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van Koper.

 

Art. 6 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

 1. In catalogussen, websites, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts tussen Merida en Koper bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Merida ondertekende orderbevestiging.
 2. De door Merida uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, handleidingen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ongeacht of daarvoor kosten bij Koper in rekening zijn gebracht. Koper staat er voor in dat bedoelde stukken niet anders dan met schriftelijke toestemming van Merida worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

 

Art. 7 Levertijd

 1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Koper Merida derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
 3. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 4. de dag van ontvangst door Merida, van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunning e.d.
 5. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door Merida bij derden bestelde materialen. Indien buiten schuld van Merida vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst door Merida bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 6. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door Koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Koper is verplicht gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd, al dan niet na verlenging van de levertijd. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan Merida verschuldigd zijn.

 

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Merida blijft eigenaar van alle door haar aan Koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat Koper de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien Merida krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van Merida totdat Koper ook de vorderingen van Merida betreffende de tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die Merida op Koper verkrijgt wegens niet-nakoming door Koper van zodanige overeenkomst(en).
 2. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Merida te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.
 3. Door Merida afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement, surseance van betaling of (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van/op Koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen

van Koper bevinden, zal Koper op eerste verzoek van Merida ten gunste van Merida een (stil) pandrecht vestigen tot meerdere zekerheid voor vorderingen die Merida uit welken hoofde dan ook op Koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Merida geleverde zaken die door of in opdracht van Koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Merida haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

 1. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Merida gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaak voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Een en ander laat het recht van Merida op schadevergoeding onverlet.
 2. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Merida zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 3. Indien een derde overgaat tot betaling van het door Koper aan Merida verschuldigde bedrag, leidt dit niet tot het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde van betaling ten aanzien van het gemaakte eigendomsvoorbehoud. Merida behoudt in dat geval derhalve haar eigendomsvoorbehoud.
 4. Nadat Merida zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij Koper heeft weggehaald, zal Koper worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op de dag van weghaling geldende inkoopprijs, maar ten hoogste voor het aan Koper in rekening gebrachte bedrag. Merida kan op het te crediteren bedrag in mindering brengen een bedrag ter zake van waardevermindering wegens bijvoorbeeld beschadiging of veroudering en voor door Merida gemaakte kosten.
 5. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Merida en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan Merida ter inzage te geven.

Koper verplicht zich verder op eerste verzoek van Merida:

 • alle aanspraken van Koper op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Merida op de manier die wordt omschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Merida geleverde zaken te verpanden aan Merida op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Merida ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 

Art. 9. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum of betaling door automatische incasso heeft Koper recht op een korting indien dit is overeengekomen door Merida en Koper. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Koper in verzuim; Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen Merida en Koper geldende wettelijke handelsrente.
 2. Betaling door Koper dient plaats te vinden zonder verrekening.
 3. Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Indien Koper met de betaling van enige vordering jegens Merida in gebreke is, heeft Merida het recht de verdere uitvoering van alle tussen Merida en Koper lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl ook indien anders was overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. Het hier bepaalde geldt ook bij betwisting van de vordering door Koper. Koper is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens klachten.
 5. Indien Merida invorderingsmaatregelen neemt tegen Koper die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van Koper.
 6. Koper is jegens Merida de door Merida gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

 

Art. 10. Garantie(werkzaamheden)

 1. Koper is uitsluitend bevoegd om Merida fietsen te verkopen aan consumenten en met voorafgaande toestemming van Merida aan andere Merida dealers.
 2. Merida biedt de Koper op de door haar geleverde fietsen de volgende garantie op materiaalfouten en/of vakmanschap:

- levenslange garantie bij framebreuk op alle carbon en aluminium Merida frames (met uitzondering van volledig geveerde modellen vanaf 140mm veerweg);

- 5 jaar op starre Merida vorken van carbon en aluminium;

- 3 jaar op framebreuk voor alle volledig geveerde Merida modellen vanaf 140 mm veerweg;

- 1 jaar op framebreuk voor alle Dirtjump-modellen en Merida gelabelde onderdelen (niet frames of vorken);

- 1 jaar op lak en/of stickers.

 1. Alle andere onderdelen (dan genoemd in artikel 10.2) vallen onder de garantie op materiaalfouten en/of vakmanschap van de desbetreffende leverancier/merk en niet onder enige garantie van Merida.
 2. Voorwaarde voor garantie is dat de fiets doelmatig is gebruikt en dat de fiets niet is blootgesteld aan verwaarlozing, onjuiste reparatie, onjuist onderhoud, aanpassingen, wijzigingen, ongeval of ander abnormaal, overmatig of oneigenlijk gebruik. Bij gebruik in wedstijden, sprongen of andere vormen van overbelasting is evenmin aansprak op garantie mogelijk. Alleen carbon frames van het type: racefiets, cyclocross, MTB-hardtail en full suspension tot 100 mm vallen onder garantie mits wordt voldaan aan de voorschriften voor gebruik bij wedstrijden.
 3. Schade als gevolg van normale slijtage valt evenmin onder de garantie van Merida.
 4. Koper zal aan de consumentkoper geen meer of andere garantie verstrekken dan de garantie(s) die Merida aan Koper verstrekt.
 5. De garantie van Merida geldt alleen voor Koper en in het voorkomende geval de eerste consumentkoper die een beroep op garantie doet bij Koper, een en ander onder overlegging van de originele aankoopbon.
 6. Gedurende de hiervoor onder artikel 10.2 genoemde garantieperiode zal Merida een defect frame of onderdeel ofwel repareren ofwel, naar eigen keuze, vervangen door hetzelfde of meest vergelijkbare model of onderdeel op dat moment. Indien Koper in het kader van een garantieclaim van een consumentkoper garantiewerkzaamheden verricht, is de door Merida daarvoor te betalen vergoeding gemaximeerd op het daartoe van tijd tot tijd door Merida vastgestelde bedrag en is Merida niet gehouden die vergoeding te betalen indien niet vooraf schriftelijk toestemming van Merida is verkregen voor het uitvoeren van de garantiewerkzaamheden.

 

Art. 11. Product recall

 1. Indien zich door leveranciers van Merida, van overheidswege dan wel door Merida zelf geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient Koper met de betreffende producten te handelen conform de door Merida in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.

 

 

Art. 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Merida voor zover die vallen onder in artikel 10 omschreven garantie is beperkt tot de nakoming van de in artikel 10 omschreven garantieverplichtingen.
 2. In alle overige gevallen is Merida slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, en is Merida’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Merida beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.
 3. Voor gebreken die Koper op het moment van afleveren van de producten redelijkerwijs had moeten kunnen constateren, geldt dat iedere aansprakelijkheid van Merida ter zake vervalt indien Koper een dergelijk te constateren gebrek niet uiterlijk vijf werkdagen na het moment waarop Koper het gebrek heeft geconstateerd of had kunnen constateren bij Merida heeft gemeld.
 4. Merida is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, eventuele aansprakelijkheid van Koper jegens derden en kosten voor het terughalen of vervangen van geleverde zaken.
 5. Koper vrijwaart Merida tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door Merida aan Koper geleverde zaken of voor Koper verrichte diensten, indien en voor zover Merida jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de overeenkomst en deze

algemene voorwaarden, indien deze derde(n) zelf koper was/waren geweest.

 1. De beperkingen van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van derden die door Merida worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Merida is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Merida is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid of volledigheid van de door Koper verstrekte gegevens. Koper zal

Merida vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Merida of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Art. 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Merida zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Merida afhankelijk is; de omstandigheid dat Merida een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, die Merida verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden; computerstoringen en algemene vervoersproblemen.
 2. Merida heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Merida haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Merida gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Merida tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 4. Indien Merida bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Art. 14. Beëindiging

 1. De vorderingen van Merida op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Merida omstandigheden ter kennis komen die Merida goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal

voldoen;

 • in geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van/op Koper;
 • indien Merida Koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
 • indien Koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen is Merida bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van Koper de hierdoor door Merida geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Merida toekomende rechten.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan Merida zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Merida bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Art. 15. Registratie

 1. Koper is verplicht bij wederverkoop van een fiets de betreffende fiets te registreren of door zijn koper te laten registreren op de website van Merida.
 2. Indien Koper niet zorgdraagt voor registratie overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, heeft Merida het recht garantieaanspraken te weigeren.

 

Art. 16. Toepasselijk recht, geschillen

 1. Overeenkomsten tussen Merida en Koper worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)).
 2. Alle geschillen tussen Merida en Koper zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde (Nederlandse) rechter van de plaats waar Merida statutair gevestigd is.


Vergelijk fietsen (0 van 6)
Informatie over cookies
Cookies zijn belangrijk voor een goede werking van Merida.nl. Om uw gebruikerservaring te verbeteren, gebruiken wij cookies om de aanmeldgegevens te onthouden en een veilige aanmelding te bieden, statistische gegevens te verzamelen om de functionaliteit van de site te optimaliseren en inhoud te bieden die is afgestemd op uw interesses. Klik op accepteren om cookies te accepteren en deze melding niet meer weer te geven, of klik op instellingen voor een gedetailleerde beschrijving van de soorten cookies en te kiezen of u deze cookies wilt accepteren tijdens een bezoek aan onze site.