Klantenservice Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Merida Benelux B.V. d.d. 8 juli 2019


In dit document zijn de algemene voorwaarden van Merida Benelux B.V. opgenomen. Door ondertekening van dit document verklaart u kennis te hebben genomen
van deze algemene voorwaarden, deze te hebben ontvangen en met de inhoud en de toepasselijkheid ervan in te stemmen. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst uit hoofde van consumentenkoop.

Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Merida: Merida Benelux B.V., gevestigd te Apeldoorn.
b. Koper: iedere consument die met Merida een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
c. Consument: een koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. Dealer: een door Merida Benelux B.V. erkende dealer van het merk Merida.

Art. 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Merida en Koper, voor zover van deze algemene voorwaarden niet
door partijen schriftelijk is afgeweken. Aan eventuele schriftelijk overeengekomen afwijkende voorwaarden kan Koper geen rechten ontlenen voor toekomstige
aanbiedingen en/of overeenkomsten.
2. Merida gaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet akkoord met inkoop- of algemene voorwaarden van Koper.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.
Koper en Merida zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
4. Merida behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen treden in werking op het moment van schriftelijke dan wel
digitale bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
5. Koper wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de gewijzigde algemene voorwaarden en deze te accepteren. Indien Koper de gewijzigde
algemene voorwaarden niet accepteert dient Koper dit binnen 30 dagen na inwerkingtreding aan Merida mede te delen. Indien Koper de gewijzigde algemene
voorwaarden niet accepteert binnen de termijn genoemd in lid 5 van dit artikel, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding dient
plaats te vinden binnen 14 dagen na de mededeling van Koper dat hij de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert.

Art. 3 Aanbiedingen

1. Elke door of vanwege Merida uitgegane aanbieding is vrijblijvend. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Aanbiedingen van Merida gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door of vanwege Merida onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
Art. 4 Overeenkomst
1. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Merida eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Merida of een door Merida
verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Merida onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Merida is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.
3. Indien niet binnen 7 dagen schriftelijk de juistheid van de bevestiging als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt betwist, zijn Merida en Koper hieraan gebonden.
4. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

Art. 5 Prijs

1. Alle prijzen zijn in Euro’s uitgedrukt, tenzij anders aangegeven, inclusief omzetbelasting (BTW) plus andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en
administratiekosten tenzij anders aangegeven.
2. Merida heeft het recht de prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst door Merida wordt verhoogd, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring. De ontbinding
dient onverwijld na kennisneming door Koper van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke of andere
overheidsmaatregel, heeft Merida het recht de prijsverhoging door te berekenen aan Koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit
leidt tot een ontbindingsrecht van Koper.

Art. 6 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

1. In catalogussen, websites, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts tussen Merida en Koper bindend indien en
voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Merida ondertekende orderbevestiging.
2. De door Merida uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, handleidingen, berekeningen, programmatuur,
beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ongeacht of daarvoor kosten bij Koper in rekening zijn gebracht. Koper staat er voor in
dat de bedoelde stukken niet anders dan met schriftelijk toestemming van Merida worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. 7 Levering en levertijd

1. De levering van bestelde zaken zal plaatsvinden op het door Koper bij de bestelling aangegeven postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de
natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. Het voorgaande geldt niet voor via de webshop van Merida aangekochte fietsen. Aflevering en het
rijklaar maken van een in de webshop van Merida gekochte fiets vindt plaats bij en door een door Koper aangewezen Dealer.
2. Aan de leveringsplicht zal zijn voldaan indien de door Merida geleverde zaak een keer aan Koper is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van
de vervoerder, inhoudende de weigering van de acceptatie, tot volledig bewijs van aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. In geval van de aflevering van
fietsen zal aan de leveringsplicht zijn voldaan indien de fiets door Merida bij de door Koper aangewezen Dealer is aangeboden.
3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Koper
Merida derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
4. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. De dag van ontvangst door Merida, van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.
5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de
vertraging die ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door Koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen
medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
6. Koper is verplicht gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden
bezorgd, al dan niet na verlenging van de levertijd. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk
voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval
opslagkosten, aan Merida verschuldigd zijn.
7. In het kader van de regels van koop op afstand zal Merida bestellingen met bekwame spoed, doch ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet
mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts
gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt Koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.
8. Koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan
dient Koper deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Merida. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot
maximaal 1 maand na levering aan Merida schriftelijk via de website worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in originele verpakking
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na
constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
9. In geval Koper een fiets via de webshop heeft gekocht, is Koper verplicht de geleverde zaken bij ontvangst bij de Dealer onmiddellijk te controleren. Indien blijkt
dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient Koper deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan de Dealer. Eventuele
gebreken dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering bij de Dealer worden gemeld.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Merida blijft eigenaar van alle door haar aan Koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat Koper de tegenprestatie(s) met betrekking
tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien Merida krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige
zin bedoelde zaken eigendom van Merida totdat Koper ook de vorderingen van Merida betreffende de tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan.
Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die Merida op Koper verkrijgt wegens niet-nakoming door Koper van zodanige overeenkomst(en).
2. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven
in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Merida te zijn bedongen, met dien verstande dat
wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.
3. Door Merida afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht. In geval van faillissement, surseance van betaling of (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van/op Koper is ook het
doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht
op te vestigen.
4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Koper bevinden, zal Koper op eerste verzoek van
Merida ten gunste van Merida een (stil) pandrecht vestigen tot meerdere zekerheid voor vorderingen die Merida uit welken hoofde dan ook op Koper mocht
hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Merida geleverde zaken die door of in opdracht van Koper zijn bewerkt of
verwerkt, waardoor Merida haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
5. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Merida gerechtigd afgeleverde zaken waarop
eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaak voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking
te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Een en ander laat het recht van Merida op schadevergoeding onverlet.
6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Merida zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
7. Nadat Merida zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij Koper heeft weggehaald, zal Koper worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op de dag
van weghaling geldende inkoopprijs, maar ten hoogste voor het aan Koper in rekening gebrachte bedrag. Merida kan op het te crediteren bedrag in mindering
brengen een bedrag ter zake van waardevermindering wegens bijvoorbeeld beschadiging of veroudering en voor door Merida gemaakte kosten.
8. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Merida en te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan Merida ter
inzage te geven.
9. Koper verplicht zich verder op eerste verzoek van Merida:
- Alle aanspraken van Koper op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Merida op de manier
die wordt omschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Merida geleverde zaken te verpanden
aan Merida op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Merida ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de
zaken wil treffen.

Art. 9. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling volledig vooruit plaats te vinden, bij gebreke waarvan de levering van het product niet zal plaatsvinden. Betaling
geschied middels de aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3 Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Merida is gewezen op de te late betaling en Merida Koper een termijn
van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen de gestelde 14 dagentermijn, over
het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Merida is gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot 2.500; 10% over de daaropvolgende 2.500 en 5% over de volgende
5.000 met een minimum van 40. De ondernemer kan ten voordele van Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Art. 10. Garantievoorwaarden Merida fietsen

Inhoud en omvang garantie
1. Merida biedt de Koper op de via de webshop van Merida verkochte en door haar geleverde fietsen van het merk Merida de volgende garantie op materiaalfouten
en/of vakmanschap:
- levenslange garantie bij framebreuk op alle carbon en aluminium Merida frames;
- 5 jaar op starre vorken van carbon en aluminium;
- 3 jaar bij framebreuk voor alle volledig geveerde Merida modellen vanaf 140 mm veerweg;
- 1 jaar bij framebreuk voor alle dirtjump-modellen en Merida gelabelde onderdelen (niet frames of vorken);
- 1 jaar op lak en/of stickers.
2. in geval van gebreken als gevolg van fabricage- of constructiefouten zal Merida de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen. Merida
behoudt zich het recht voor om het op dat moment actuele model in de beschikbare kleurstelling te leveren – en bij niet-beschikbaarheid het opvolgende
hoogwaardiger model.
3. Alle andere onderdelen (dan genoemd in artikel 10.1) vallen onder de garantie op materiaalfouten en/of vakmanschap van de desbetreffende leverancier/ het
desbetreffende merk en niet onder enige garantie van Merida.
4. De garantie wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of vervanging van defecte onderdelen.
5. De garantie kan worden ingeroepen op voorwaarde dat het product is betaald volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

Verval garantie
6. Voorwaarde voor garantie is dat de fiets doelmatig is gebruikt, een inspectie binnen de eerste 500 km of binnen zes weken na de datum van aankoop heeft
gehad, dat uitsluitend originele onderdelen en accessoires (ter vervanging) zijn gebruikt en dat het veersysteem minstens eenmaal per jaar door de Merida
dealer is onderhouden
7. Uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van slijtage, nalatigheid (gebrek aan onderhoud en reparatie), vallen/ongevallen, overbelasting door te zware
belading, door niet vakkundige montage en behandeling en door veranderingen aan de fiets (aan- en ombouw van extra onderdelen).
8. Bij gebruik in wedstijden, sprongen of andere vormen van overbelasting is evenmin aanspraak op garantie mogelijk. Alleen carbon frames van het type:
racefiets, cyclocross, MTB-hardtail en full suspension tot 100 mm vallen onder garantie mits wordt voldaan aan de voorschriften voor gebruik bij wedstrijden.
9. De garantie vervalt bovendien indien de fiets wordt gebruikt voor verhuur of op andere manieren aan een ongespecificeerd persoon beschikbaar wordt gesteld.
10. Schade als gevolg van normale slijtage valt evenmin onder de garantie van Merida.
11. Merida biedt uitsluitend garantie aan de eerste eigenaar van de door Merida geleverde fiets.
12. Indien de claim niet is gedekt door de garantievoorwaarden als opgenomen in deze algemene voorwaarden, worden alle kosten die gemaakt zijn bij de reparatie
van Koper gebracht.

Garantieprocedure
13. Garantieclaims moeten worden ingediend bij de Dealer waar de fiets is afgeleverd. Een aankoopbewijs van Merida of een bevoegde Dealer is vereist voor een
aanvraag voor vervanging dan wel reparatie. Het aankoopbewijs dient te worden overhandigd aan de Dealer.
14. Indien Koper inmiddels is verhuisd of de Dealer waar de fiets van Koper is afgeleverd niet meer beschikbaar is, zal Merida op aanvraag van Koper informatie
verschaffen over de dichtstbijzijnde bevoegde Dealer.
15. Kosten voor transport van de fiets en/of onderdelen naar Merida zijn voor kosten van de eigenaar, evenals eventuele kosten voortvloeiend uit het demonteren en
monteren van onderdelen van de fiets.
16. Merida is niet aansprakelijk voor eventuele schade, defecten of verliezen veroorzaakt door het gebruik van onbevoegde diensten of onderdelen indien Koper kiest
om een defect product zelf te repareren of reparatie te laten verrichten door iemand anders dan een bevoegde Dealer.
17. Merida biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken, anders dan voor geleverde fietsen als genoemd in artikel 10.1 van deze algemene voorwaarden,
dan de garantie van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van Koper voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
18. Merida is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door Koper, noch voor eventuele adviezen
t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

Art. 11. Product recall

1. Indien zich door leveranciers van Merida, van overheidswege dan wel door Merida zelf geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking
ontstane productgebreken, dient Koper met de betreffende producten te handelen conform de door Merida in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.

Art. 12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Merida voor zover die vallen onder in art. 10 van deze algemene voorwaarden omschreven garantie is beperkt tot de nakoming van
de in art. 10 omschreven garantieverplichtingen. Voor alle overige producten, niet zijnde fietsen van het merk Merida, staat Merida er voor in dat de producten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. In alle overige gevallen is Merida slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, en is Merida’s
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de
schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Merida beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.
3. Merida is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet
uitsluitend, eventuele aansprakelijkheid van Koper jegens derden en kosten voor het terughalen of vervangen van geleverde zaken.
4. Merida is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Dealer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Merida is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid of volledigheid van de door Dealer verstrekte gegevens.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van
Merida of haar leidinggevende ondergeschikten.

Art. 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Merida
zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn
begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde
zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Merida afhankelijk is; de omstandigheid dat Merida een prestatie
die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of
exportbeperkingen, die Merida verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen;
beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden;
computerstoringen en algemene vervoersproblemen.
2. Merida heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Merida haar verbintenis
had moeten nakomen.
3. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Merida gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de
uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Merida tot
enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
4. Indien Merida bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.

Art. 14. Beëindiging

1. Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Koper, of een vooraf door Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft
ontvangen, of;
a. Indien in eenzelfde bestelling meerdere producten zijn besteld: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen;
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste
zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.
d. In geval van koop van een Merida fiets: de dag waarop de fiets aan Koper, of een door hem aangewezen derde, door de aangewezen Dealer is afgeleverd.
3. De vorderingen van Merida op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Merida omstandigheden ter kennis komen die Merida goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen;
- in geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van/op Koper;
- indien Merida Koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
- indien Koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
In genoemde gevallen is Merida bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van Koper de hierdoor door Merida geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens
aan Merida toekomende rechten.
4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan Merida zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich
pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt,
dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Merida bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Art. 15. Registratie

1. Koper is verplicht bij aanschaf van een fiets van Merida de betreffende fiets bij de Dealer te registreren, dan wel de fiets binnen 30 dagen na aankoop te
registreren op de website van Merida.
2. Indien Koper niet zorgdraagt voor registratie overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, heeft Merida het recht garantieaanspraken te weigeren.

Art. 16. Toepasselijk recht, geschillen

1. Overeenkomsten tussen Merida en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht
2. Alle geschillen tussen Merida en Koper zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde (Nederlandse) rechter van de plaats waar Merida statutair
gevestigd is.

Merida Benelux M.O.R.E. BIKE

Merida Benelux BV

Laan van Westenenk 102
7336 AZ Apeldoorn
Postbus 799
7301 BA Apeldoorn
Nederland
+31(0)55 506 2200
info@merida.nl
www.merida.nl

Merida Experience Center

Laan van Westenenk 102
7336 AZ Apeldoorn
Nederland
+31(0)55 506 1001
info@merida.nl
www.merida.nl

Birzman Bicycle Tools

+31(0)55 506 6699
info@birzman.nl
www.birzman.nl

Volg Merida

Inschrijven Nieuwsbrief

MERIDA MORE BIKE

Aan verandering onderhevig; vanwege continue ontwikkeling behoudt Merida zich het recht voor om een of alle specificatie(s) en/of prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Merida Benelux accepteert de volgende betaalwijzen
Informatie over cookies

Cookies zijn belangrijk voor een goede werking van Merida.nl. Om uw gebruikerservaring te verbeteren, gebruiken wij cookies om de aanmeldgegevens te onthouden en een veilige aanmelding te bieden, statistische gegevens te verzamelen om de functionaliteit van de site te optimaliseren en inhoud te bieden die is afgestemd op uw interesses. Klik op accepteren om cookies te accepteren en deze melding niet meer weer te geven, of klik op instellingen voor een gedetailleerde beschrijving van de soorten cookies en te kiezen of u deze cookies wilt accepteren tijdens een bezoek aan onze site.

Vergelijk fietsen (0 van 6)